×

پروژه ها

انرژی خورشیدی

Isfahan University 100 kW

مکان : Isfahan
زمان : October 2017

پروژه های مشابه

Fadak Complex 330 kW

Hamedan

Alzheimer Association 20 kW

Tehran

Mamooniyeh Greenhouse 100 kW

Arak

Sazeh 20 kW

Tehran

Fan Afarini University 100+20 kW

Isfahan

Dosaran2 90+15 kW

Zanjan

Markazi Distribution 20 kW

Arak

Pak Niroo Jandagh 100 kW

Isfahan

Shahriar 100 kW

Shahriar

Dosaran1 100 kW

Zanjan

Abhar 100 kW

Zanjan

Damghan 90 kW

Semnan

Isfahan University 100 kW

Isfahan

Zanjan 50 kW

Zanjan

Barsoo 15 kW

Tehran

Malard 200 kW

Tehran