×

پروژه ها

انرژی خورشیدی

طالقان 1 کیلووات مستقل از شبکه

مکان : کرج
زمان : خرداد1397

پروژه های مشابه

ویلای مستقل از شبکه دوچناران

تهران

خیابان سئول 15 کیلووات

تهران

شهمیرزاد 5 کیلووات

سمنان

لالان 5 کیلووات

تهران

چابهار مستقل از شبکه

سیستان و بلوچستان

طالقان 1 کیلووات مستقل از شبکه

کرج

ویلای صفاییه 20 کیلووات مستقل از شبکه

یزد