×

پروژه ها

انرژی خورشیدی

Zagros 5 MW

مکان : Kermanshah
زمان : November 2021

Zagros Project is a 5 MWdc photovoltaic plant located in Kermanshah Province. Sheedsun was in charge of procurement of Longi Solar 455W Panels.

پروژه های مشابه

Ardakan 3 MW

Yazd

Energy Pak Bana 1 MW

Qom

Iran Chemical Industries 1 MW

Isfahan

Zagros 5 MW

Kermanshah

Iran Chemical Industries 2 MW

Isfahan

Mahallat 10 MW

Markazi

Esfandaghe 10 MW

Kerman